Index > Museum > Wetenschappelijk en cultureel project

Wetenschappelijk en cultureel project

Na 40 jaar en verschillende benamingen – van Fondation de la Tapisserie tot Centre d’art contemporain – staat TAMAT nu bekend als het Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

TAMAT, met zijn sterke intrinsieke band met de stad waar het is gevestigd, opereert in een geest van openbare dienstverlening, waarbij de doelstelling van toegankelijkheid tot cultuur centraal staat. Gelegen in de museumwijk van Doornik, hoofdstad van Waals Picardië en emblematische stad van de Eurometropool, richt het zich zowel tot de inwoners van Doornik als tot de toeristen die er op bezoek komen. TAMAT huisvest bovenop verschillende textielcollecties ook een artistiek onderzoekscentrum dat jonge beeldende kunstenaars ontvangt, en profiteert van zijn hybride identiteit om bruggen te slaan tussen erfgoed en hedendaagse creatie, tussen verleden en heden.

 

TAMAT heeft een uniek wetenschappelijk en cultureel project ontwikkeld in het museumlandschap van Doornik, de Federatie Wallonië-Brussel en zelfs België, dat tot uiting komt in zijn collecties, zijn conserveringsmethoden, zijn aankoopbeleid, zijn bemiddelingsinstrumenten en -middelen, zijn publiekswerking en zijn acties voor de ontwikkeling van het publiek, zijn partnerschappen en netwerken, zijn communicatie, enz.

Zoals zijn naam aangeeft, is TAMAT het Museum voor Wandtapijten en Textielkunst van en voor de Federatie Wallonië-Brussel. Het is gevestigd in een voormalig hôtel – met een geklasseerde neoklassieke gevel en in 1990 omgebouwd tot museumruimte – en wil de geschiedenis en het huidige statuut van wandtapijten begrijpelijk maken, een levende creatieve discipline en materiële cultuur die getuigt van belangrijke artistieke, culturele, sociale, maatschappelijke en economische vraagstukken.

 

In de eerste plaats worden de Doornikse wandtapijten uit de 15de en 16de eeuw in een nationale en internationale context geplaatst. Als gevolg van stilistische en technologische ontwikkelingen maakt het wandtapijt voortaan deel uit van het domein van de textielkunsten. Deze laatste worden voorgesteld in samenhang met de streek van Doornik, bakermat van de 20ste-eeuwse heropleving van de wandtapijten, in een semi-permanente scenografie met de suggestieve titel Tournai, territoire textile.

Dankzij een actief beleid van schenkingen, langdurige bruiklenen en aankopen verzamelt het museum representatieve stukken van oud Doornikse wandtapijten en van wandtapijten uit de 20ste eeuw in België (Forces Murales, Nouvelle Tapisserie). Om deze discipline begrijpelijk te maken, brengt het ook een collectie hedendaagse textielcreaties samen, op internationale schaal, evenals een aantal textielstukken uit de 17de, 18de en 19de eeuw van eerder decoratieve aard, maar die relevant zijn met het oog op de lokale textielindustrie waaruit ze afkomstig zijn (tapijten, savonnerie).

 

Deze collecties textiel en wandtapijt zijn om conservatie-redenen niet permanent tentoon te stellen. Daarom presenteert het museum zijn collecties via een semi-permanente referentietentoonstelling (permanente ruimte met afwisseling van stukken) of tijdelijke tentoonstellingen (presentatie van nieuwe aanwinsten en monografische, thematische of chronologische tentoonstellingen in de Kubus – tentoonstellingsruimte bij het onthaal – en op de 1e en 2e verdieping).

 

Het feit dat het museum hoofdzakelijk via tijdelijke tentoonstellingen werkt, heeft gevolgen voor zijn benadering van het publiek, zowel wat de bemiddeling als wat de communicatie betreft. Het feit dat het zich ook bezighoudt met hedendaagse creatie beïnvloedt zijn acties op het vlak van de opbouw van netwerken en partnerschappen. . Daarnaast wil het museum de kennis over het Doornikse wandtapijt in Doornik, Wallonië en België ontwikkelen en verspreiden via onderzoek van zijn collecties, de studie van archieven, het verzamelen en overdragen van knowhow, het ter beschikking stellen van een gespecialiseerd documentair fonds, de opbouw van een kritisch discours over de huidige creatie en de ondersteuning van jonge textielkunstenaars via beurzen voor artistiek onderzoek en binnenkort dankzij de terbeschikkingstelling van een coworking space rond textiel.

TAMAT beheert ook de wandtapijtcollecties van de Stad Doornik, de Provincie Henegouwen en de Federatie Wallonië-Brussel. Daarnaast bewaart het museum ook stukken in depot op lange termijn (Koning Boudewijnstichting, Nationale Loterij, privé-depots) en eigen collecties.

Ateliers tournaisiens, Tapisserie héraldique aux Armes d'Adrien de Croÿ-de MelunAteliers tournaisiens, Tapisserie héraldique aux Armes d’Adrien de Croÿ-de Melun
Tot de collecties van het museum behoren stukken die erkend zijn als schatten van de Federatie Wallonië-Brussel, met name de twee Doornikse wandtapijten met het wapenschild van Adrien de Croÿ uit het midden van de 16e eeuw.